O NAMA

Prof. dr Jovan Košutić

Profesor Košutić je jedan od pionira fetalne ehokardiografije na našim prostorima. Kurs iz fetalne ehokardiografije završio je 1991. godine u Bostonu, SAD, na medicinskom fakultetu univerziteta Harward. Osnivač je fetalne ehokardiografije na Instutu za majku i dete, N. Beograd i jedan od osnivača konzilijuma za fetalne anomalije u kome vec vise od 10 godina uspešno saradjuju Institut za majku i dete i GAK Narodni front.

PROČITAJ VIŠE EKG skrining kod dece sportista

Prof. dr Ana Vujić

Vujić (Jovan) Ana, pedijatar,vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 2012.,šef Odseka za nefrologiju Klinike za pedijatriju, KC Kragujevac od 2013. Rođena u Kragujevcu 1966.god. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. (prosečna ocena 9,86), gde je završila specijalizaciju iz Pedijatrije 1997.god.

PROČITAJ VIŠE

Prof. dr Anđelka Stojković

Direktor pedijatrijske klinike KC Kragujevac
U Anacormed od osnivanja.
Od 1999. Načelnik Odeljenja za pulmologiju, alergologiju i kardiologiju, Klinika za pedijatriju, Kragujevac Ukupno 32 godine radnog staža, 23 godine nastavnik Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

PROČITAJ VIŠE

Prof. dr Biljana Vuletić

Biljana Vuletić , MD,PhD, je vanredni profesor Pedijatrije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Načelnik Odeljenja za Gastroenterologiju na Pedijatrijskoj klinici KC Kragujevac. Ona je član Uprave Pedijatrijske škole Srbije i Moderator za oblast Gastroenterologija. Redovan je član Evropskog Udruženja za dečju gastroenterologiju, hepatologiju i nutriciju (ESPGHAN).

PROČITAJ VIŠE

Prof. dr Srđan Pašić

BIOGRAFSKI PODACI

Prof. dr Srđan Pašić rođen je 1962. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu upisao je školske 1980/81. godine i završio oktobra 1986. godine sa prosečnom ocenom 9,36. U zvanje asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu za predmet pedijatrija izabran je aprila 1998. godine, a ponovo je izabran aprila 2002. i juna 2006. godine. U zvanje docenta izabran je 2006. a u zvanje vanrednog profesora 2012 i reizabran je 2017g.

PROČITAJ VIŠE

Prof. dr Slobodan Obradović

BIOGRAFSKI PODACI

Prof. dr Slobodan Obradović je nakon edukacije u Splitu 1989 g. među prvima u Srbiji počeo da primenjuje ultrazvučni pregled mozga novorođenčadi i odojčadi kroz veliku fontanelu. Do sada je u Školi ultrazvuka koju organizuje 15 godina edukovao preko 250 lekara za primenu ove neinvazivne metode.
Takođe, ultrazvukom prati intrauterini razvoj mozga, kako bi dijagnostikovao kongenitalne mane CNS i indikovao prekid trudnoće.
Od 2005. je redovni profesor na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu iz oblasti neuropedijatrije. Redovni je predavač i moderator na Pedijatrijskoj školi od početka njenog postojanja pre 21 godine.
Sada obavlja funkciju zamenika predsednika Udruženja pedijatara Srbije. Uključen je u sve oblike poslediplomske nastave iz neuropedijatrije na svim medicinskim fakultetima u Srbiji.

PROČITAJ VIŠE

Doc. dr sci. med. Slavica Marković

Doc Dr Sci med Slavica Marković, specijalista pedijatrije, Načelnik Odeljenja endokrinologije i imunologije Pedijatrijske Klinike KC Kragujevac, Docent na Katedri pedijatrije Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Doc dr Slavica Marković je rođena 1960.god u Topoli. Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu je završila 1984.god, sa prosečnom ocenom 9,50. God 1989. je izabrana u zvanje asistenta -pripravnika na katedri za pedijatriju Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, od kada je zaposlena i u Pedijatrijskoj Klinici KC Kragujevac, za koju je sa uspehom završila specijalizaciju iz 1993. god. u Institutu za majku i dete u N.Beogradu. Magistrasku tezu pod nazivom “ Klinička procena rasta i razvoja školske dece “ je odbranila 2001. god. na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, a iste godine je izabrana u zvanje asistenta na katedri za pedijatriju. Doktorsku tezu pod nazivom “ Uticaj glukokortikoidne terapije na homesostazu glukoze u dece” je odbranila na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 2009. god., a marta 2010. god je izabrana u zvanje docent na katedri za pedijatriju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Član je Srpskog lekarskog društva i Pedijatrijskog aktiva Endokrinološke sekcije u njemu. Član je Pedijatrijske sekcije i Lekarske komore Srbije.

PROČITAJ VIŠE

Doc. dr sci. med. Vladimir Zdravkovic

Ime i prezime, akademska titula: Doc. dr sci. med. Vladimir Zdravkovic
Adresa: Republika Srbija: Njegoševa 3/27, 34000 Kragujevac
E-Mail: vlada_z@ptt.rs
Nacionalnost: srpska
Datum rodjenja: 12.09.1973.
Bračni status: oženjen, dvoje dece

PROČITAJ VIŠE

dr Sci. med Jasmina Đinđić

Radno iskustvo

Obrazovanje 1989 god - Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
2000 god- Završila specijalizaciju iz oblasti pedijatrije, na Medicinskom fakultetu u Beogardu.
2000 god. Magistarski rad na temu "Praćenje neuroloških parametara kod dece sa hipoksično-ishemičnom encefalopatijom " na Medinskom fakultetu u Kragujevcu .
2008 god. Doktorski rad na temu "Longitudinalno neurološko praćenje dece sa ranim cerebralnim oštećenjima " na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. "

PROČITAJ VIŠE

Ivana Jovanović

Ivana Jovanović, Specijalista Medicinske psihologije. Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nišu, a specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Stalno je zaposlena na Pedijatrijskoj klinici KC Kragujevac.

PROČITAJ VIŠE

dr Boban Ćupić

Pedijatar, zaposlen u centralnom dečjem dispanzeru Doma zdravlja Kragujevac. Rođen 1964.g. u Kragujevcu. Diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu 1990.g. (prosečna ocena 9,03) gde je takođe uspešno položio specijalistički ispit iz pedijatrije 1999.g. Bavi se preventivnim pregledima i lečenjem dece predškolskog i školskog uzrasta. Takođe obavlja ultrazvučni skrining kukova novorođenčadi. Ima 28 godina radnog iskustva.

PROČITAJ VIŠE

dr Sci. med Nevena D. Folić

Dr sci. med Nevena D. Folić, specijalista pedijatrije, Šef Odseka za endokrinologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac i asistent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Pedijatrija, rođena je 1979. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju, Prirodno-matematičkog smera završila je sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome.

PROČITAJ VIŠE

dr Raša Medović

Dr Raša Medović, rođen je 11.11.1985. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu kao đak generacije i srednju medicinsku školu sa odličnim uspehom. Fakultet medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu upisao školske 2004/05. godine, diplomirao u martu 2011. godine, sa prosečnom ocenom 9,65. Školske 2011/12. godine upisao Doktorske akademske studije na izbornom području "Klinička i eksperimentalna interna medicina”, podpodručje: hematologija, položio usmeni doktorantski ispit sa ocenom 10 i u fazi je izrade doktorske disertacije. Od avgusta 2012. godine zaposlen kao klinički lekar na Klinici za Pedijatriju, Kliničkog centra Kragujevac. Maja 2013. godine upisao specijalizaciju iz pedijatrije, a specijalistički ispit položio jula 2017. godine sa odličnim uspehom. Nekoliko meseci radio kao pedijatar u Centru za neonatologiju, Ginekološko–akušerske klinike, Kliničkog centra Kragujevac, a od januara 2018. godine na odeljenju hematoonkologije, na Klinici za Pedijatriju, gde je postavljen i za šefa odseka hematologije.

PROČITAJ VIŠE

dr Igor Sekulić

Major dr Igor Sekulić, specijalista radiologije, načelnik Odeljenja interventne vaskularne radiologije, Instituta za radiologiju Vojnomedicinske akademije. Doktorand na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Rođen u Kragujevcu 1976.god. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 2004.god. U Vojsci Srbije od 2006.god. Na VMA zaposlen od 2011.god. Bavi se procedurama interventne vaskularne radiologije i interventne neuroradiologije. Takođe se bavi ultrazvučnom, doppler i skenerskom dijagnostikom. U okviru ultrazvučne dijagnostike obavlja preglede vrata, štitaste žlezde, abdomena, male karlice, dojki, aksila, ingvinuma, mekih tkiva, kolena. Bavi se dopplerom krvnih sudova vrata i nogu.

PROČITAJ VIŠE